Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP - ŠD

24. 10. 2017

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

 • důležitý výchovný partner rodiny a školy
 • plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • je místo pro radost i odpočinek po vyučování

 

NÁŠ CÍL:

 • vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času
 • podporovat citlivé vztahy k lidem i k přírodě, rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat druhého
 • respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí
 • chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelské klima

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi.

 1. Kompetence k učení: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 2. Kompetence k řešení problému: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické,  empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.
 3. Komunikativní kompetence: ovládá řeč, bez ostychu vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, kultivovaně komunikuje s vrstevníky i dospělými. Zná pravidla slušného chování, dokáže poděkovat a slušně požádat, umí zdravit
 4. Kompetence personální a sociální: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že na ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.
 5. Kompetence občanské: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své osobní zdraví i druhých.
 6. Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

Čísla 1-6 v  plánu označují, které kompetence jsou danou aktivitou rozvíjeny nebo posilovány- tedy jakých cílů chceme danou činností dosahovat.

 

POŽADAVKY PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU:

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování pedagogiky volného času.

 • požadavek pedagogického ovlivňování volného času
 • požadavek dobrovolnosti
 • požadavek zajímavosti a zájmovosti
 • požadavek aktivity
 • požadavek citlivosti a citovosti
 • požadavek seberealizace

 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Pravidelná činnost

je dána týdenní skladbou zaměstnání organizovanou vzdělávacím programem ŠD Člověk a jeho svět, obsahuje aktivity zájmového nebo tělovýchovného charakteru

Průběžná činnost

zahrnuje spontánní aktivity žáků venku, ve třídě, klidové činnosti po  obědě, individuální hry, poslechy, četba, video, stolní hry, ale i aktivní odpočinek (rekreační činnosti, závodivé hry při pobytu venku, ...)

Příprava na vyučování

prolíná všemi činnostmi

průběžnou, pravidelnou, příležitostnou ve formě didaktických her, tematických vycházek, všech činností, jimiž se upevňují poznatky ze školy; domácí úkoly vypracovávají žáci po dohodě se zákonnými zástupci

Příležitostné akce

přesahují rámec jednoho oddělení, jedná se např. o besedy, besídky, výlety, soutěže, nácvik programů, výrobu dárečků

ČASOVÝ PLÁN

Je zpracován na dobu vzdělávacího období na prvním stupni ZŠ (5 let). Každoročně jsou žáci motivováni k činnosti vždy jinak tematicky zaměřenou celoroční hrou.

 Obsahuje výběr možných činností, ze kterých mohu volit podle aktuálního složení dětí ve skupině a podle zájmu dětí. Je zaměřen podle ročního období, svátků, akcí školy a obce i momentální situace ve světě. Časový plán je možné průběžně upravovat, doplňovat a hledat cesty ke kvalitnějším výsledkům.

SEZNAM TÉMAT :

Soutěž o poklad piráta Jerry Flinta

Z pohádky do pohádky

Cesta kolem světa

Máme rádi zvířata

Cestujeme strojem času

Ke stálým akcím školní družiny patří každoročně např. zájezd do kina a divadla, 3x ročně výlet za historií, čarodějnický rej, maškarní ples, beseda nebo tvořivá dílna, podpora dětí trpících CF,foto nebo výtvarná soutěž a eko soutěž sběr papíru nebo charitativní burza.

Vzdělávací program ŠD vychází také ze čtyř základních pilířů učení, které formulovala organizace OSN pro vědu, výchovu a kultur u UNESCO:

·Učit se znát

–získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislostí, řešit problémy.

·Učit se „jak na to“

–získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat.

·Učit se žít společně

–rozvíjet porozuměním s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu.

·Učit se být

–rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl.

Tematický plán obsahuje sloupeček s tématem, formou a s klíčovými kompetencemi, které danou činností rozvíjíme. Abychom nemuseli opakovaně popisovat jednotlivé kompetence, máme je očíslované a v tabulce uvádíme pouze číslo, které dané kompetenci náleží

 

 

11:30 – 13:15

13:15 – 14:45

14:45 – 16:00

16:00 –17:00

 PO

Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity

Tvořivé dílny (mezidružinové) ¬

Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště

Příprava na vyučování, volná hra

ÚT

Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity

…Celoroční  v mezidružinová hra / výlet, kino, divadlo…

Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště

Příprava na vyučování, volná hra

ST

Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity

Aktivity na panské louce

Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště

Příprava na vyučování, volná hra

ČT

Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity

Zájmová činnost v rámci oddělení ŠD

Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště

Příprava na vyučování, volná hra

Volná hra dle zájmu dětí, odpočinkové aktivity

Turistická vycházka do okolí

Pobyt na čerstvém vzduchu – školní hřiště

Příprava na vyučování, volná hra

 

¬ Po sloučení všech oddělení školní družiny si děti mohou vybrat ze tří nabídek, které si pro ně vychovatelky předem připravily (výtvarná činnost, hudebně instrumentální činnost, soutěžní, sportovní, pracovní, čtenářská….)

v Každý měsíc tři pondělky jsou věnovány celoroční hře, jsou to soutěže smíšených družstev a hry jsou koncipovány tak, aby se zapojily všechny děti a každý mohl ukázat své schopnosti a dovednosti. Poslední pondělí je věnován společnému výletu nebo kulturnímu programu.

 

 

 

Forma

Klíčové kompetence

Cíle

·Učit se znát

 

Výlety za historií, do přírody, soutěže v rámci celoroční hry ( kvízy, kimovky, soutěže vědomostní,  zručnosti a umění )

Sledování filmů, čtení a besedy.

Všeobecný přehled o regionu (spolupráce s OÚ, a zájmovými organizacemi obce Nižbor)

1, 2

Vzbudit v dětech zdravou zvídavost, zájem o všeobecné dění v regionu. Zapojení dětí do života obce a vybudování vztahu k rodnému kraji a vlasti

·Učit se „jak na to“

 

Rozdělení do družstev, dělba práce a spolupráce ve skupině. Řešení problémů při hrách a volné hře, hry zaměřené na komunikaci. Hry kde podle čtených instrukcí se řeší úkoly.

1, 2, 3, 4

Umět vést tým, umět se podřídit, umět prosadit svůj názor, umět přijmout jiný názor. Řešit konflikty dohodou, umět povzbudit. Umět řešit a tvořit z manuálu.

·Učit se žít společně

 

Charitativní akce (větrníky pro cystickou fibrózu).  Eko akce sběr papíru, burza pro potřebné. Besedy zaměřené na rozmanitost mezi lidmi, multikulturní besedy, soutěže a filmy.

3, 4

Umět podat pomocnou ruku kamarádům, pomoc potřebným, umět pochopit zákonitosti ve společnosti, v přírodě i v malém kolektivu.

·Učit se být

 

Poučit se při čtení vhodného textu, poučit se ze života známých osobností a jejich cesty za úspěchem. Podpora sebevědomí při hrách zaměřených na klima ve skupině a umění sebehodnocení (každý umí něco jiného, každý je dobrý v něčem jiném) Pravidelnou sportovní , turistickou činností a pobytem na čerstvém vzduchu pěstování zdravého životního stylu.

3, 4, 5, 6

Vychovat zdravě sebevědomou osobnost, která zná své schopnosti a dokáže je prezentovat a rozvíjet. Vytvořit kladný vztah ke zdravému životnímu stylu (sport, otužování, pobyt na čerstvém vzduchu..)

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY:

Vychovatelka má plné pedagogické vzdělání. Povinností vychovatelky je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech nebo samostudiem. Vychovatelka během celého pedagogického působení probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci. Rozvíjí sociální kompetence (zdravé sebevědomí, sebejistotu, přizpůsobivost v sociální skupině, schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot).

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY:

Školní družina má k dispozici tři učebny s částí uzpůsobenou ke hraní. Je vybavena pomůckami, stolními hrami, příruční knihovnou. Za špatného počasí má možnost využít učebny s interaktivní tabulí a počítačem, dále pak sokolovnu, která není v budově školy.

Pro pobyt venku máme k dispozici areál školy- hřiště s umělým povrchem a zatravněnou plochou, pískoviště atd. Na vycházky chodíme na místní fotbalové hřiště, do okolních lesů, do Keltského hradiště nebo jen tak prozkoumáváme okolí naší školy. ŠD také občas využívá dětské hřiště s prolézačkami u sokolovny.

PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH:

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.

Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

STANOVENÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ:

- předcházíme únavě žáků vhodnou strukturou režimu s dostatkem relaxace a aktivníhopohybu

- pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu školní družiny

- všechny využívané prostory jsou v souladu s platnými hygienickými normami, probíhá pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti

- děti jsou průběžně poučovány a seznamovány s bezpečností při činnostech školní družiny    

- vychovatelka je proškolena v dovednosti poskytovat první pomoc, lékárnička je umístěna na dostupném uzamykatelném místě

- vytváříme pohodové prostředí, příznivé sociální klima, předcházíme všemi prostředky  výskytu šikany.

EVALUAČNÍ PLÁN

Vnitřní: spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelky

Vnější: provádí vedení školy, zřizovatel a Česká školní inspekce, ale také rodiče formou anket a dotazníků

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje na základě písemné přihlášky ( zápisního lístku ) ředitelka školy. Přednost mají žáci 1. až 3. ročníku, následovně z vyšších ročníků až do naplnění kapacity ŠD. Rozhodnutí o nepřijetí do ŠD vydá ředitelka školy. V případě naplnění kapacity a přihlášení dalšího žáka 1. až 3. Ročníku v průběhu školního roku, bude vyřazován žák z nejvyššího ročníku dle rozhodnutí ředitelky školy.

Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu jeho docházky a způsobu odchodu z družiny i zmocnění k vyzvedávání žáka. Veškeré informace i změny na zápisním lístku musí být podepsány zákonným zástupcem na obou stranách.

PRŮBĚH A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD

Žák se účastní vzdělávání a činností v ŠD od jeho přijetí na základě zápisního lístku a to v ranní družině ( pokud je přihlášen ) a dále v době po ukončení vyučování do doby odchodu dle písemného sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky.

Docházka do ŠD končí s ukončením školního roku, nebo v průběhu roku odhlášením žáka zákonným zástupcem, nebo vyloučením žáka ze ŠD rozhodnutím ředitelky školy a to při závažných a opakovaných výchovných problémech. ( zápisy z jednání se zákonnými zástupci v notýsku ).

EKONOMICKÉ PODMÍMKY

Finanční prostředky, hrazené zákonnými zástupci žáka ŠD, jsou vedeny na zvláštním účtu školy a na základě vnitřního předpisu zřizovatele jsou rozděleny na:

       - obnovu vybavení ŠD

       - spotřební materiál pro ŠD

       - výlety a kulturní představení pro ŠD