Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRIMÁRNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

5. 10. 2016

  Minimální preventivní program

  ZŠ Nižbor

 OBSAH PROJEKTU

 1. Cíle projektu
 2. Začlenění témat prevence patologických jevů do výuky
 3. Komunikace s dětmi, práce s rodiči
 4. Volnočasové aktivity
 5. Obsahová náplň a činnost školního metodika prevence
 6. Vzdělávání školních metodiků prevence
 7. Konzultační hodiny
 8. Přílohy:
 • Jak rozpoznat, že dítě bere drogy
 • Jak reagovat při podezření, že dítě je pod vlivem drog
 • Témata okruhů pro práci se žáky

Drogová problematika je velmi ožehavou otázkou současnosti. Problému a zejména jeho prevenci, se oprávněně věnuje mnoho pozornosti. Škola má možnost podílet se velkou měrou na prevenci návykových látek a patologických jevů. Ovlivňuje proces osvojování příslušných forem chování, podává důležité informace o návykových látkách a v neposlední řadě dokáže ukázat dětem smysluplné využití volného času, ve kterém nezbývá prostor pro vyhledávání drog. Ve školách našeho typu je tato oblast zdravého životního stylu problémem. Děti občas přicházejí z rodin s nižší socio-kulturní úrovní, ve kterých jsou životní hodnoty vybudované na jiných základech. Proto se můžeme setkat nejen s mladistvou delikvencí, ale i s problémem návykových látek. Z těchto zkušeností jsme vycházeli při stanovování cílů našeho projektu.

1. Cíle projektu

 • prostřednictvím neformálního vzdělávání být zdrojem informací o škodlivém vlivu alkoholu a jiných návykových látek
 • hledat pomoc při problémech žáků, navazovat komunikaci dítěte s dospělým, komunikaci s rodinami
 • nabízet alternativní využití volného času, rozšiřovat kulturně společenský rozhled
 • podporovat osobnost žáků- pracovat s tématy: rozvoj sebepoznání, růst sebevědomí, práce s emocemi, komunikační dovednosti, řešení konfliktů, rozhodování, zvládání stresu, spolupráce, vrstevnický tlak, obrana manipulaci, smysl života a plánování

2. Začlenění témat prevence patologických jevů do výuky

Učitelé zařazují v rámci celého školního roku do výuky aktivity a psychologické hry zaměřené na zlepšování vztahů ve třídě, budování přátelské atmosféry, nácvik sociálně psychologických dovedností. Využívají hodin prvouky, přírodovědy, Čj slohu a výchov k diskusím na ožehavé téma i témata zvolená dětmi. Jsou zdrojem informací o patologických jevech jako jsou kouření, alkohol, drogy, šikana, gamblerství, záškoláctví, vandalismus, rasismus, kriminalita atd.

Poznatky zařazují přístupnou formou, s ohledem k věku dětí.

Zdrojem informací pro učitele jsou publikace zabývající se zmiňovanou tematikou. Na škole jsou k dispozici materiály fondu ohrožených dětí, materiály ze školení protidrogové prevence atd.

 

3. Komunikace s dětmi, spolupráce s rodiči

Na škole existuje schránka důvěry. Schránka slouží jednak na dotazy dětí na různou problematiku a nebo se tam mohou svěřit s něčím, co je trápí. Odpověď na otázky dostanou děti přímo adresně. Pokud jde o nějaký problém, který je třeba s dětmi probrat, beseduje se o něm v kolektivu třídy. Do této spolupráce jsou začleněni všichni pedagogové, za kterými mohou děti také přijít, pokud mají chuť se některému z nich svěřit, či se poradit. Totéž platí i pro rodiče, kteří se mohou informovat buď telefonicky nebo osobně.

4. Volnočasové aktivity

Nabídka volnočasových aktivit je v naší škole opravdu bohatá. V odpoledních hodinách zde probíhají hudební kroužky ZUŠ dr. Zory Tauberové. Děti se mohou pod odborným vedením věnovat výuce zpěvu, hry na flétnu, klavír nebo také např. komorní hře. Pravidelně zde také probíhá výuka keramiky. V letošním roce mohou děti využít také bohaté nabídky kroužků v sokolovně. Mimo jiné se zde děti mohou věnovat gymnastice, atletice, józe a nebo kolektivním hrám.

Pedagogové se snaží pravidelně zařazovat exkurze např. ve sklárně, návštěvy výstav, divadelních představení a jiných kulturních akcí. Každoročně pořádáme v budově školy besedy s úspěšnými sportovci nebo jinak významnými osobnostmi z našeho regionu. Účastníme se tematických hudebníchkoncertů, ke kterým většinou využíváme prostory zasedací místnosti OÚ. Pravidelně se podílíme na spolupřípravě a účasti v různých meziškolních akcích a soutěžích. Jedná se např. o atletické závody, turnaje ve vybíjené, výtvarné soutěže nebo Evvo dny. Na Vánoce se celá škola připravuje na účast na velkém vánočním koncertu pro rodiče a všichni vytváří výrobky na tradiční vánoční jarmark, který má už u nás, neodmyslitelnou tradici. Každoročně také pořádá naše škola sportovní den a účastníme se Dne s lesy ČR. Naše škola podporuje v adopci na dálku našeho chlapce Bensona z Keni. V rámci školní družiny se mimo jiné zapojujeme do celorepublikové akce Větrníkový den na podporu dětí s cystickou fibrózou, nabízíme dětem tvořivé dílny, soutěžíme v celoroční hře, pořádáme turistické vycházky po blízkém okolí, jezdíme na výlety vlakem a autobusem atd.

5. Obsahová náplň a činnost met. prev.

Vyplývá z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 14514/ 2000 – 51 platného od 1. 1. 2001.

6. Vzdělávání školních metodiků prevence

Vzdělávání šk. metodiků zajišťují školící střediska.

 

7. Konzultační hodiny met. prev.

J. Janovská dle telefonické dohody

 

Chápeme problematiku drog jako velmi žhavé téma současnosti a zároveň víme, že děti, se kterými pracujeme, patří mezi ohroženou skupinu v této oblasti.

Klademe si tedy za cíl děti na nebezpečí upozornit, poučit je a informovat a zároveň jim ukázat nové možnosti , jiné alternativy, jiné oblasti života. Chceme rozvíjet jejich osobnost, zdravé sebevědomí i úctu k životu a být zdrojem vzorů zdravého životního stylu.

 

Jak poznám, že moje dítě bere drogy?

 • Změnila se osobnost vašeho dítěte v poslední době v nějakém významném ohledu?
 • Má časté výkyvy nálad?
 • Straní se vás? Je zlostné nebo depresivní?
 • Tráví hodně času samo ve svém pokoji?
 • Ztratilo zájem o školu a o vyučování, případně další aktivity, např. sport?
 • Zhoršil se jeho prospěch?
 • Přestalo trávit čas se starými kamarády? Přátelí se s dětmi, které se vám nelíbí? Nesvěřuje se a nemluví o tom kam chodí a co dělá?
 • Máte pocit, že se vám doma ztrácí peníze nebo věci ( peníze potřebné na alkohol a drogy) nebo máte pocit, že má víc peněz, než byste očekávali ( peníze získané z prodeje drog)?
 • Reaguje nepřiměřeně, když s ním mluvíte o alkoholu a o drogách nebo se snaží změnit téma?
 • Lže nebo podvádí?
 • Pozorujete fyzické příznaky užívání drog nebo alkoholu? Rozšířené nebo zúžené zornice, nejasné vyjadřování a myšlení?
 • Ztratilo vaše dítě zájem o koníčky? Ztratilo motivaci, nadšení a vitalitu?
 • Našli jste někdy důkazy užívání drog nebo alkoholu, prášky, lahve?
 • Zhoršil se vztah dítěte k členům rodiny?
 • Zdá se vaše dítě být nemocné, unavené a protivné ráno po možném užití drog předešlý den?
 • Přestalo se vaše dítě o sebe starat, změnil se jeho styl oblečení?
 • Zdá se být méně soustředěný?

Jak reagovat při podezření,  že je dítě pod vlivem drog?

V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou ( i alkoholem) v době vyučování ředitel školy, školského zařízení: uvědomí rodiče, popř. zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení a oddělení péče o dítě.

V případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení mravní výchovy dítěte) nebo zanedbání povinné péče, oznámí věc policii ( v případě dobré spolupráce možno i přes oddělení péče o dítě).

 

Témata okruhů pro práci s žáky během vyučování a při odpoledních aktivitách

 1. Rozvoj sebepoznání
 2. Růst sebevědomí
 3. Práce s emocemi
 4. Komunikační dovednosti
 5. Jak se bránit manipulaci
 6. Řešení konfliktů, rozhodování
 7. Zvládání stresu
 8. Spolupráce, vrstevnický tlak
 9. Smysl života, plánování