Jdi na obsah Jdi na menu
 


Programy školy

30. 3. 2012

Minimální preventivní program – prevence sociálně patologickýchjevů – Základní škola Nižbor 2009/2010

Preventista sociálne patologických jevu: Jaroslava Janovská
1. Protidrogový preventista, výchovná poradkyně i další vyučující se budou
účastnit seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálne
patologických jevu pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou ci
jinými organizacemi.
2. Všichni vyučující budou využívat materiálu dostupných ve škole a také
budou sledovat odborný periodický tisk a odborné publikace a zakazovat
případné do svého výchovného působení v různých předmětech nové
poznatky a využívat nové metodické postupy.
3. V mimoškolní době uspořádáme školní sportovní souteže, vánoční školní
výstavu spojenou s prodejem tematických žákovských výrobku a
vystavujeme výsledky dětí z mimoškolních aktivit.
4. Behem školního roku si mohou žáci vybrat z nabídky volitelných predmetu
a navštevovat tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, výtvarný,
ceština hrave (pro žáky se specifickými poruchami), PC pro malé i velké,
angličtina pro 1.a 2. třídu, vyucování ZUŠ (zpev a hudební nástroje)
5. Budeme zdůrazňovat nebezpecí kourení, požívání alkoholických nápojů a
zneužívání léku.
6. V lednu plánujeme společně s okolními základními školami pokračování
ve školeních ped. sboru v oboru asertivita (již proběhl v zárí)a
environmentální výchova.
7. Po dobrých zkušenostech z predcházejících let jsme se rozhodli v letošním
roce znovu v jarních mesících zorganizovat pro naše žáky
program primární protidrogové prevence vedený p. učitelem Jirím Sixtou,
besedu se zástupci Policie CR a besedy se zajímavými lidmi z okolí.
8. Třídní učitelé a výchovná poradkyně budou na trídních schuzkách a
v případě potreby při individuálních jednáních informovat rodiče o
konkrétních aktuálních poznatcích týkajících se prevence sociálne
patologických jevu a v součinnosti s nimi činit příslušné kroky. Rodičům
v případě jejich zájmu předáme kontakty na následující organizace, u nichž
by mohli vyhledat další informace nebo pomoc:
Centrum pomoci závislým, Radvinovská 3, Praha 4, tel. 261 260 476
Detoxikační oddělení pro léčbu závislostí, Apolinářská 4a, Praha 2, tel.
224 968 204
Drogová poradenská linka Sananim 283 872 186
Středisko pro mládež a rodinnou terapii, Apolinářská 4a, Praha 2, tel.224 968 238
9. Rodičům bude neprodleně oznámeno a projednáno s nimi, a to
preventivou nebo výchovným poradcem, pokud se v držení žáka najdou
drogy, alkohol a cigarety nebo bude mít škola podezření, že došlo k jejich
konzumaci .
10. V odůvodněných případech, mimo jiné zejména tehdy, bude-li mít škola
podezření, že došlo k poskytnutí drogy mezi žáky navzájem, sdělí toto
podezření vedení školy neprodleně Policii České republiky se sídlem
v Beroune.