Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program proti šikanování

30. 3. 2012

Školní program proti šikanování

Základní škola Nižbor - Školní rok 2015/2016

Šikanování
Šikanování je závažnou poruchou vztahu ve skupine. Oběti šikanování přináší velké utrpení a může výrazně Negativně ovlivnit vývoj její osobnosti. Negativně se odráží i ve vývoji osobnosti šikanujícího a dalších clenu kolektivu.
Jedním z charakteristických rysů šikanování je, že se nejedná o běžnou dětskou konfrontaci, zápolení nebo škádlení dvou jedincu, jejichž síly jsou vyrovnané, ale o opakovaný útok na jedince slabšího, a to fyzicky, psychicky nebo sociálně.
Základními formami šikany jsou:
Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana, kyberšikana
Fyzická šikana, prímá a nepřímá (například také krádeže)
Smíšená šikana (násilné a manipulativní příkazy apod.)
Obecná primární prevence
Cestou ke snížení výskytu šikanování mezi žáky je vytvoření příznivého sociálního
klimatu ve škole, zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností a formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám.
K dosažení těchto cílu se na školní a třídní úrovni zaměřujeme napr. na:
- sportovní dopoledne s mezitřídní soutěží
- celodenní vycházka v přírodě
- zřízení schránky důvěry
- uspořádání školní vánoční výstava
- uspořádání předvánočního prodeje žákovských výrobku s výtěžkem určeným na
charitu
- uspořádání Dne Země se soutěží kolektivu složených z dětí z různých tříd
- účast v soutěžích (Cvrček a Klokánek)
- sportovní souteže trídních kolektivu
- školní výlety
- zajištění dozoru ve škole členy pedagogického sboru a školnicí v době před
vyučováním, o přestávkách, ve školní jídelně a v šatně
- prokazatelné seznámení žáků se školním řádem, který je ve škole formulován a
zpřístupněn
- spolupráci s rodiči a vzájemnou informovanost v rámci třídních schůzek, informačních dnů a individuálních jednáních)
 
Specifická primární prevence
Těžište specifické primární prevence spocívá v práci třídních učitelů s třídním kolektivem, kdy se zaměřují na podporování pozitivních vztahů ve skupině, posilování třídní sounáležitosti a pomoc izolovaným a ostatními dětmi opomíjeným žákům. Nezastupitelnou roli mají výukové předměty, které mají přímý vztah k prevenci sociálně patologických jevů.
Ve škole funguje schránka důvěry, jako preventivní opatření proti šikne.
1. a 2. ročník
- pravidla slušného chování – pozdrav, poděkování, omluva, prosba, nácvik komunikace
- zdravý kolektiv – oslovení jménem, oslava narozenin, svátku, přání k významným
událostem (narození sourozence), ocenění dobré práce celým kolektivem, vystavení
práce
- jasně stanovená trídní pravidla – sankce za hrubost, pochvala za pomoc spolužákovi
apod.
- v literární výchove práce s příběhem, identifikace s hrdinou, seznámení s odlišnostmi
mezi lidmi
3. ročník
- při třídnických hodinách sestavení pravidel chování mezi žáky – trídní dohoda,
sepsaná a vyvěšená ve třídě
- při práci ve skupinách rychlejší žáci pomáhají pomalejším
- při tělesné výchove spolupráce v družstvech, povzbuzení sebedůvěry méně
průbojných žáku
4. ročník
- pravidla soužití předem dohodnutá, všemi respektovaná
- při třídnických hodinách osvětlování pojmu úcta, důvěra, snášenlivost, uznání, účast a empatie, otevřenost a vule ke spolupráci
- ve vyučovacích hodinách, o přestávkách a při dalších příležitostech si žáci osvojují
pomocí různých psychologických her pozitivní sociální chování, což napomáhá
předcházet výskytu rizikového chování
- pri některých vyučovacích hodinách (hlavně Vv, ale např. i slohový výcvik) je volena
taková volba témat, která by umožnila případné rozeznat narušené vztahy mezi dětmi
5. ročník
- pravidla chování žáku, které si žáci sami sestaví
- žáci si osvojují pravidla chování pomocí dramatizace jednotlivých situací
- žáci se zapojují do pravidelného komunikačního kruhu
- žáci jsou vedeni k samostatné diskusi
 
Rámcový třídní program pro řešení zárodečného stadia šikanování
Třídní učitel se při své práci s třídním kolektivem zaměřuje na žáky stojící na okraji,
případně na žáky, kteří se stávají terčem drobných zlomyslností spolužáku. Pokouší se odlišit běžné události od znaku šikanování případných obětí. Podniká kroky k podpoře opomíjených žáků, napomáhá vzniku situací, v nichž by si mohli posílit sebevědomí a pozitivně zapůsobit na spolužáky. Vybere děti, jejichž pozice v kolektivu je pevná a které mají pozitivní charakterové vlastnosti, a pokusí se je nenápadně přimět k pomoci spolužáku se špatnou pozicí. Pokud dojde k cílenému vytěsňování spolužáka z kolektivu, vede rozhovory se žáky s cílem zjistit, kdo je iniciátorem tohoto stavu. Viníkům v případě potreby uloží výchovné opatření. V další výchovné práci se zaměří na zapojení šikanovaného dítěte do třídního kolektivu.
 
Krizový plán pro řešení počátečního stádia šikanování
Učitel nebo další pracovník školy, který zaznamená příznaky šikanování nebo kterému oběť nebo jiná osoba sdělí své poznatky o šikanování, učiní nezbytná opatření k uklidnění momentální situace a bude co nejdříve informovat třídního učitele. Třídní učitel situaci zváží, promluví s těmi, kteří na šikanování upozornili. Podle závažnosti případu bude dále jednat buď sám, nebo ve spolupráci s výchovnou poradkyní, případné s vedením školy. Nalezne svědky, bude s nimi hovořit individuálně, případné je bude mezi sebou konfrontovat.
Rozhodne se pro vhodný způsob ochrany oběti. Povede rozhovor s agresorem nebo agresory, případně bude agresory konfrontovat. Bude o problému informovat rodiče Oběti a rodiče agresora. Z jednání s rodiči pořídí zápis. Zvolí přiměřené výchovné opatření pro agresora.
Bude dbát v třídnické práci na nápravu vztahu v kolektivu a učiní vhodné kroky ke zlepšení pozice oběti v kolektivu.
 
Krizový plán pro rešení pokročilé, resp. nestandardní šikany
Učitel nebo jiný pracovník školy, který odhalí případ pokročilé šikany, se nejprve zaměří na bezprostřední zastavení jednání a okamžitou pomoc oběti. Dále sdělí své poznatky vedení školy, výchovné poradkyni, třídnímu učiteli a dalším zainteresovaným učitelům. Pedagogové se dohodnou na postupu vyšetřování a podniknou kroky, aby zabránili domluvě agresoru nebo ovlivňování či zastrašování svědku agresory. Na základě rozhovoru s oběti, případné svědky, zváží jak efektivně pomoci oběti. Povedou rozhovor také s agresory, případné je budou mezi sebou konfrontovat. V případě, že zjištěné poznatky budou nasvědčovat tomu, že jednání
agresoru má charakter a intenzitu kriminálního cinu, bude vedení školy o případu informovat oddělení Policie ČR.. Výchovná poradkyne ve spolupráci s třídními učiteli bude bezprostředně o situaci informovat rodiče agresora i oběti. Z jednání bude pořízen zápis. Pro agresora bude zvoleno třídním učitelem a pedagogickou radou vhodné výchovné opatření.
Nápravě v kolektivu bude v třídnické práci věnována zvýšená pozornost.