Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

Základní škola Nižbor

Školní 25

267 05  NIŽBOR

Tel.: 311693265 IČO: 75030047

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Název       : Základní škola Nižbor, okres Beroun

Zřizovatel : Obec Nižbor

IČO           : 75030047

e-mail       : zs.nizbor@seznam.cz

Charakteristika školy

Základní škola  Nižbor hospodaří od 1. 10. 2002 jako příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Nižbor. Škola je nově vybavená, má kapacitu 140 žáků. Škola má šest tříd s prvním až pátým ročníkem. Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny s kapacitou 75 žáků. Přípravu obědů zajištuje kuchyně MŠ Sluníčko, žáci i zaměstnanci školy se stravují ve výdejně ZŠ. Ve škole se vzdělávají žáci z obce Nižbor a přilehlých obcí – Stradonice, Žloukovice. Od září tohoto školního roku navštěvuje školu 100 žáků. Učitelský sbor tvoří 9 pedagogických pracovníků. Na škole jsou dva správní zaměstnanci: školnice a jeden pracovník pro obsluhu plynového kotle, který pracuje pouze na částečný pracovní úvazek.

Vyučování probíhá v šesti třídách a odpolední činnost zajišťují tři oddělení školní družiny.

Počet žáků v jednotlivých třídách na konci školního roku 2015/2016

1.  třída     21 žáků 

2. A třída  16 žáků

2. B třída   14 žáků  

3. třída      14 žáků  

4. třída      15 žáků  

5. třída      19 žáků  

Školní rok 2015/2016 byl ukončen s počtem 99 žáků.

Do tří oddělení školní družiny, kde pracují tři vychovatelky, bylo zapsáno celkem 75 dětí.

Z pátého ročníku odešlo do berounských škol 19 žáků.

Zápis do první třídy pro školní rok 2016/2017 proběhl dne 5.2.2016. Zapsáno bylo 28 dětí, z nichž tři děti mají odklad školní docházky, do prvního ročníku bylo přijato 25 žáků.

  • 1 -

Učební plány

V prvním až pátém ročníku vyučování probíhalo dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č. j. 80/11

Údaje o pedagogických pracovnících

Vychovatelka 1. oddělení  ŠD Jaroslava Janovská- Gymnázium Mladá Boleslav, nástavba SPŠ Beroun, obor vychovatelství ŠD, praxe 22 let, vychovatelka ŠD

Vychovatelka 2. oddělení Zdeňka Červenková – Gymnázium Beroun, VSZ Praha– vychovatelství , praxe 33 let

Vychovatelka 3. oddělení ŠD Anna Řezníčková- Nastoupila 1.3. 2014 jako zástup za MD vychovatelky 2. oddělení- Střední pedagogická škola Beroun obor vychovatelství, praxe 2 roky – pracovní poměr ukončen v dubnu 2016.

Vychovatelka 3. oddělení ŠD Aneta Kučerová nástup od 2.5.2016 Gymnázium J.B. Beroun, praxe 0

Třídní učitelka 1. třídy Irena Nováková - PFUK Praha, aprobace 1. stupeň ZŠ, praxe 33 let, učitelka

Třídní učitelka 2. A třídy Mgr. Pavlína Kupková - PFUK Praha, aprobace 1. stupeň ZŠ, praxe 21 let, učitelka

Třídní učitel 2. B třídy Mgr. Pavel Stolín- PFUK Ústí nad Labem, aprobace 1. stupeň ZŠ, praxe 5 let, učitel

Třídní učitelka 3. třídy Mgr. Regina Demuthová- PFUK Praha, aprobace 1. stupeň ZŠ, praxe 32 let, učitelka

Třídní učitelka 4. třídy Mgr. Alena Smolková- PFUK Praha, aprobace 1. stupeň ZŠ, praxe 36 let, učitelka, ředitelka školy

Třídní učitelka 5. třídy Mgr. Jaroslava Kučerová – PF Plzeň, aprobace 1. stupeň ZŠ, praxe 26 let, učitelka

Učitelka Mgr. Ivana Vrbková – PFUK Praha, obor speciální pedagogika,    praxe 4 roky.

Vedením školy byla pověřena Mgr. Alena Smolková, do funkce ředitelky ZŠ byla znovu jmenována 1. 8. 2012.

 

  • 2 -
Údaje o výsledcích vzdělání a chování žáků

Dostatečné: bez dostatečných

Nedostatečné: bez nedostatečných

Slovní hodnocení: nebylo

Chování: bez sníženého stupně

 

Výsledky kontrolní a inspekční činnosti

Kontrola ČŠI proběhla ve dnech 27. - 28. 4. 2011.

Finanční kontrola ČŠI o čerpání finančních prostředků státního rozpočtu proběhla dne 27. 4. 2011 bez shledaných nedostatků.

Inspekční zpráva byla předána zřizovateli a školské radě.

Dle závěrů inspekční zprávy školní inspekce došlo ke zlepšení materiálních podmínek ke vzdělání. Škola účelně využívá finanční zdroje k realizaci vzdělávacích programů a zapojuje se do rozvojových programů MŠMT.

Provedená finanční kontrola ve veřejné správě Obcí Nižbor proběhla  4.4. 2016.

Kontrola KHSSC Beroun dne 2.2. 2016 bez zjištěných závad.

Kontrola Státního okresního archivu Beroun – bez zjištěných závad  dne 27.5. 2016.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Rodiče a široká veřejnost jsou pravidelně informováni o dění ve škole a akcích školy prostřednictvím veřejné vývěsky před obchodem v Nižboru, článků v Berounském deníku, čtvrtletníku Nižborské listy a webových stránkách školy.

Pedagogové a žáci školy se aktivně účastní všech veřejných kulturních akcí obce a řady výtvarných, sportovních a hudebních soutěží, v nichž dosahují žáci dobrých výsledků.

Hodnocení MPP ZŠ Nižbor za šk. rok 2015/2016

Pedagogové věnovali ve školním roce 2015/2016 dostatečnou pozornost prevenci sociálně-patologických jevů u dětí naší školy.

Prevence v naší škole probíhala ve čtyřech základních rovinách.

1. Začleňováním souvisejících témat dané problematiky vyučujícími přímo do výuky v návaznosti na probírané učivo, především v hodinách českého jazyka, prvouky a přírodovědy.

2. Děti se zúčastnily množství školních aktivit a akcí v rámci školní výuky v rozmanitých zájmových oblastech, např. sportovních, kulturních, dovednostních, přírodovědných, historických, vědeckých apod.(viz příloha č.1). K našim aktivitám patří též finanční podpora dítěte z Afriky (program Adopce na dálku) a pravidelná korespondence s adoptovaným chlapcem.

- 3 -

3. Škola žákům nabízí a podporuje mimoškolní zájmové aktivity v prostorách školy a také aktivně podporuje účast žáků na zájmových aktivitách jiných subjektů (kroužky v sokolovně apod.). Na škole probíhaly celoročně následující mimoškolní aktivity: hudební nauka, výuka hry na hudební nástroje (klavír, flétna), výtvarný kroužek, keramický kroužek, výuka angličtiny se zahraničním lektorem. Cílem všech školních i mimoškolních aktivit bylo průběžně seznamovat žáky s možnostmi směrování vlastních zájmů a aktivit v jejich volném čase.

4. Pedagogičtí pracovníci věnovali pozornost a zvláštní péči dětem ze sociálně problematických rodin, a to především individuálním přístupem a snahou o zvýšenou komunikaci s rodiči těchto dětí a pracovníky PPP. Na škole je také rodičům k dispozici konzultant metodiky prevence (J. Janovská), kterou mohou rodiče kdykoliv kontaktovat a řešit s ní individuální problémy dětí.

V rámci celoročního programu prevence se naší škole podařilo eliminovat problém patologických jevů na minimum a úspěšně začlenit mnoho žáků do zájmových aktivit v rámci školní a mimoškolní činnosti.

Seznam uskutečněných školních akcí pro školy v roce 2015/2016 je v příloze č. 1.

Akce školy za školní rok 2015/2016

Viz příloha č. 1

Údaje o hospodaření školy

Viz příloha č. 2a, 2b

 Další vzdělávání pracovníků

Viz příloha č. 3 - DVPP

Školská rada

Dne 22. 8. 2005 byl vydán zřizovatelem volební řád a zřizovací listina školské rady. Školská rada se zřizuje ke dni 1.9.2005. Dne 13.10. 2008 zřizovatel školy zvýšil počet členů školské rady na 9 členů na funkční období tří let. Zasedání školské rady bude probíhat nejméně dvakrát ročně.

Ve školním roce 2015/2016  proběhla zasedání školské rady ve dnech 22. 10. 2015 a 21. 4. 2016 dle programu ŠR.

 

  • 4 -

 

 

                                                                 ______________________

 V Nižboru  25.8. 2016                            Alena Smolková, ředitelka školy

 

Projednáno na pedagogické radě dne 1.9.2016                     Podpisy členů:

 

Projednáno  na zasedání školské rady dne:                               Podpisy členů:

 

Učitelé:           Jaroslava Kučerová__________________________

                      Regina Demuthová__________________________

                      Irena Nováková_____________________________

Obec Nižbor:   Kateřina Zusková____________________________

                       Kateřina Jonášová__________________________

                       Ivana Mazancová___________________________

  Rodiče :         Michaela Hrachovcová________________________

                        Filip Filip__________________________________

                       Veronika Svobodová________________________ 

 

 

 

 

 

  • 5 -